YIW minimal

Nabízíme Vám

- Právní servis zdarma po celou dobu vymáhání (ve fázi mimosoudní, v rámci soudního či rozhodčího řízení, ve fázi exekuční) nese náklady na právní zastoupení klienta inkasní agentura;
- Odměna vždy až z vymožené částky;
- Osobní jednání s dlužníkem;
- Sepisování přímo vykonatelných exekutorských a notářských zápisů.
- Zkušenosti s klienty s obraty v mld. CZK;
- Široké spektrum vykonavatelů;
- Pravidelné informace pro klienta – reporting v dohodnuté frekvenci a rozsahu;
- Pobočky Praha, Brno, Jihlava zajistí maximální osobní kontakt jak s klienty tak s dlužníky;
- Pohledávky přebírané od klienta k vymáhání nejsou limitovány výší či objemem.

Právní tým, advokáti

Na péči o Vaše pohledávky se se podílí tým zkušených právníků a advokátů z praxe se zaměření na obchodní právo, procesní právo, rozhodčí řízení, mezinárodní obchodní arbitráže, výkon rozhodnutí, insolvence a také trestní právo. Všechny tyto oblasti velice úzce souvisí v profesionálním přístupem ke každé pohledávce. Vždy jsme schopni Váš problém s pohledávkou řešit.

Obchodní právo

Oblast obchodního práva je zásadní oblastí, kterou se zabýváme. Naše poradenství v této oblasti poskytujeme obchodním společnostem, korporacím i veřejnému sektoru. Poradenství pokrývá celé spektrum od založení obchodní společnosti na území ČR pro zahraniční subjekty, tak i založení či přesun obchodní společnosti z ČR do zahraničí pro tuzemské subjekty. Oblast našich služeb není omezena pouze územím ČR, poradenství je taktéž zaměřeno na oblast mezinárodního obchodu, vnitrostátních i přeshraničních fúzí, právní auditorskou činnost – due diligence, mezinárodního soudnictví, mezinárodního práva soukromého a mezinárodní daňové optimalizace. 

Soudy a rozhodčí řízení

Další ze stěžejních oblastí advokátní kanceláře je takzvaná sporová agenda. Naše klienty zastupujeme před civilními soudy, správními orgány, v rozhodčím řízení, v řízení u Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, v mezinárodním rozhodčím řízení (investičním i obchodním). V oblasti právního zastoupení zajišťujeme pro klienty velice individuální servis a pravidelné konzultace týkající se sporu. V rámci sporu jsme také připraveni jednat za klienta ohledně uzavření smíru či dohody o narovnání. Cílem je spokojenost našeho klienta.

Trestní právo

Klientům nabízíme právní specialisty pro  zastupování v trestním řízení, výkon obhájce v trestním řízení i ve vztahu k osobám mladistvým, výkon opatrovnictví ve věcech nezletilců, zastupování poškozených jako zmocněnec poškozeného, zastoupení ve vykonávacím řízení včetně sepisu příslušných podání ve vztahu k tomuto řízení, zastupování/obhajoba ve věcech návrhu na obnovu řízení, včetně sepisu návrhů na obnovu řízení, právní služby ve vztahu k trestněprávním stížnostem pro porušení zákona, zastupování v trestních kauzách u Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR i u mezinárodních soudů, zastupování v jednáních s mediační a probační službou, sepisy trestněprávních rozborů/odborných expertíz, trestních oznámení, nároků poškozených na náhradu škody v trestním řízení, dohod o narovnání, písemných podání v rámci přípravného řízení a následném řízení u soudů, žádostí o milost prezidentu republiky a sepisy dalších podání souvisejících s trestněprávní problematikou.

Pracovní právo

Klientům nabízíme právní servis v oblasti pracovního práva, přičemž jedná se zejména o poskytování právních služeb při pracovněprávních úkonech, sepis žalob s pracovněprávní problematikou a zastupování před soudy všech stupňů, včetně Ústavního soudu ČR a mezinárodních soudů. Konzultační a poradenská činnost z oblasti pracovního práva. Sepisy pracovních smluv, dohod o provedení práci a pracovní činnosti i dalších pracovněprávních závazkových vztahů. Zastupování v jednání s odborovými organizacemi, se zaměstnavateli i zaměstnanci.

Vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář ve spolupráci s inkasní agenturou MEDARB nabízí výjimečný servis pro tuzemské obchodní společnosti, korporace a veřejný sektor.
 Vyhání pohledávek zajistíme od předžalobního osobního jednání s dlužníkem, přes řízení před soudy nebo rozhodci, až po následný fyzický výkon rozhodnutí.
 Náklady s vymáhání pohledávek pro věřitele jsou přeneseny na inkasní agenturu, která profesionálně vymáhá pohledávky s odměnou až z vymožených prostředků.

Privátní klientela

Advokátní kancelář aktivněpůsobí při poradenství pro nejvýznamnější klienty již po celou dobu své existence, tedy více než 20 let.
 Jedná se o generační záležitost a tomuto servisu se věnují pouze vybraní členové advokátní kanceláře. Tento servis nejzkušenějších členů advokátní kanceláře řeší s klienty optimalizace jejich privátního majetku, jeho transferů v tuzemsku a do zahraničí, převody podniků, nemovitostí, dědictví, investice, správu cenných papírů, trestní problematiku, vycestování krátkodobá i trvalá, pořízení zahraničních společností apod.


 

Vykonavatelé

Tento tým naší společnosti je tvořen odborníky na vyjednávání, kteří jsou školení a zkušení v osobním jednáním s dlužníky. Jejich výsledky se projevují ve fázích před podáním žaloby a následně ve fázi, kdy jsou fyzicky přítomni mobiliárním exekucím. Jen tak dokážeme zajistit maximální úspěch inkasa Vaší pohledávky.Exekuce

Velice úzce spolupracujeme s exekutorským úřadem, který nám poskytuje maximální součinnost a potřebné informace. Vykonavatelé tohoto exekutorského úřadu ve spolupráci s našimi vykonavateli osobně navštěvují dlužníky, což nám dnes přináší výhodu nad ostatními, kteří řeší pohledávky pouze z kanceláře.